欢迎您访问节点教育网中小学在线教育资源平台!我们专注中小学免费教育,帮助大家学习全科考试知识点及答题技巧提升。

北师大版一年级语文上册看拼音写词语练习题

更新时间:2019-12-03 16:38:56作者:节点教育网

学习是一个循序渐进的过程,需要同学们不断的学习和努力。精品学习网提供了一年级语文上册看拼音写词语练习题,希望能帮助大家更好的复习所学的知识。

北师大版一年级语文上册看拼音写词语练习题

rén  kǒu     bā   ɡē

(         )(          )(          )(          )(         )

dà   rén        bā   shí     bā   tiān   dà   xiǎo     jiān  jiào

(         )(          )(          )(          )(         )

yī   zhī     zhǐ   yǒu     tài   tɑi     chū   kǒu     tǔ   shān

(         )(          )(          )(          )(         )

tǒu   fà      chū   tǒu     èr   yuè      yīn   wèi     shén  me

(         )(          )(          )(          )(         )

dǎ    kāi    xiànɡ  shànɡ   bā    yuè     ɡě   wài     zhù   kǒu

(         )(          )(          )(          )(         )

huí   tǒu      yì  jiǎo     dà   fēn     tài   duō      mén  wài

(         )(          )(          )(          )(         )

shí  yuán     dà   mén     shànɡ  shì    duō   shǎo   fānɡ  xiànɡ

(         )(          )(          )(          )(         )

bái  tiān      zhù   xià     shànɡ xià      máo    yī    shān  shuǐ

(         )(          )(          )(          )(         )

yònɡ chù      shū   xiě     běi  fēnɡ     zhù    hù    shuǐ  ɡuǒ

(         )(          )(          )(          )(         )

kāi   mén     shuǐ  pínɡ    ɡuǒ   zi      hù    kǒu    shēnɡ   rì

(         )(          )(          )(          )(         )

qiān   lǐ     xiǎo  yú      wǔ   ɡè        chū   rù      shū   mù

(         )(          )(          )(          )(         )

zhōnɡ  bā    dòu   jiǎo     xínɡ   zǒu    lái    qù      ér   zi

(         )(          )(          )(          )(         )

zǎo   shànɡ    yā    zi     ɡuānɡ  tóu     xiǎo  mǎ     quán  tiān

(         )(          )(          )(          )(         )

huà   huà      wàn   yī    cónɡ   lái      huà    mǎ    zài    jiā

(         )(          )(          )(          )(         )

fēi   xínɡ    dōnɡ   xī      nǚ   ér       hòu  tiān      hòu   lái

(         )(          )(          )(          )(         )

fēi  niǎo       bú  yònɡ      shào    ér    shuānɡ  shǒu   dà   huì

(         )(          )(          )(          )(         )

yòu    shì    rén   cái      yí    qiè      zhǎo  rén     sì   chù

(         )(          )(          )(          )(         )

zǐ    nǚ      shí   tou      zuò  ɡōnɡ     shí    zǐ      mǔ    zǐ

(         )(          )(          )(          )(         )

kě   shì     bàn    fǎ      zì  jǐ        mínɡ  tiān     dànɡ tiān

(         )(          )(          )(          )(         )

hé   miáo     shànɡ dànɡ    hàn   shuǐ     shànɡ  wǔ     hé  pínɡ

(         )(          )(          )(          )(         )

dà    mǐ     rén   men      zhī   zú      dōnɡ  tiān    shū    běn

(         )(          )(          )(          )(         )

tā   men      chuī   kāi     máo   jīn     mén   yá     bā  chénɡ

(         )(          )(          )(          )(         )

tǔ    dì      shànɡ   yī    jǐ    chù     tā    men      wǒ   men

(         )(          )(          )(          )(         )

qīnɡ  shān    nǐ   men      fā   xiàn      zài   jiàn     lèi  shuǐ

(         )(          )(          )(          )(         )

mā    mɑ     suì   yuè      bú    shì    zhǎnɡ   dà     yě   shì

(         )(          )(          )(          )(         )

ɡān  bā  bā     qiān  shān  wàn  shuǐ

(            )(                      )

希望提供的一年级语文上册看拼音写词语练习题,能够帮助大家学好小学阶段的所有课程,为今后的学习打好基础!

相关推荐

小学一年级上册语文短文阅读训练题  

小学一年级语文上册复习题:补充句子  

为您推荐

小学一年级语文上册课文内容填空题

多做题有助于同学们及时检测自己的学习情况,精品学习网提供了一年级语文上册课文内容填空题 ,希望大家在课后复习时使用,同时祝大家学习进步。 小学一年级语文上册课文内容填空

2019-12-03 16:38

小学一年级语文上册第二单元测试题及答案(教科版)

学习是一个循序渐进的过程,需要同学们不断的学习和努力。精品学习网提供了小学一年级语文上册第二单元测试题及答案,希望能帮助大家更好的复习所学的知识。 小学一年级语文上

2019-12-03 16:38

2020年秋学期小学一年级上册语文竞赛题

语文作为小学教育的一门基础学科,对于学好其它课程也起着至关重要的作用,精品学习网整理了小学一年级上册语文竞赛题,希望大家能够合理的使用! 2020年秋学期小学一年级上册语文

2019-12-03 16:38

小学语文一年级上册汉语拼音测试题(2020年秋)

对于广大小学生朋友,语文的学习是一个循序渐进的过程,需要日积月累。精品学习网提供了小学语文一年级上册汉语拼音测试题,希望对大家学好语文有所帮助。 小学语文一年级上册汉

2019-12-03 16:38

2020年小学一年级上册语文9月份月考题

学习是一个循序渐进的过程,需要同学们不断的学习和努力。精品学习网提供了小学一年级上册语文9月份月考题,希望能帮助大家更好的复习所学的知识。 2020年小学一年级上册语文9

2019-12-03 12:38

2020年小学一年级上册语文第三四单元综合练习卷

多做题有助于同学们及时检测自己的学习情况,精品学习网提供了小学一年级上册语文第三四单元综合练习卷 ,希望大家在课后复习时使用,同时祝大家学习进步。 2020年小学一年级上册

2019-12-03 12:38

加载中...